EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – 23. JAN – 2018

Kommentarer lukket til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – 23. JAN – 2018 Nyheder

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK DRAGEKLUB

Ekstraordinær Generalforsamlingen finder sted:

Tirsdag d. 23. januar 2018, kl. 19.30 i Hellerup Sejlklubs sydfløj – med mulighed for deltagelse i fælles spisning før ved  18 – tiden, for egen regning,  Tilmelding til spisning: markflindt48@gmail.com                                                                                     

Dagsorden iflg. foreningens love:

  1. Valg af dirigent og referant
  2. Formanden aflægger beretning, herunder forslag til Vedtægtsændringer, se bilag 1
  3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kommende års kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag modtaget inden 09. januar 2018 kl. 12.00
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Følgende er på valg og ønsker ikke genvalg: Mark Flindt, Niels Sørensen, Jesper Baungård og Thomas Dresler.

Følgende er på valg og modtager genvalg: Thomas Schmidt

Følgende stiller op til valg: Søren Hvalsø, Lars Hendriksen, Kasper Harsberg og Thomas Egeskov.

  1. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
  2. Eventuelt

Charlottenlund d. 02 januar 2018
 

 

Bilag 1, vedtægtsændringer:

  1. Klubflag

Klubbens flag er at hvidt firkantet flag med tegning af et gult vikingeskib med rødt og hvidt
sejl og et blåt stokanker, hvor ankerlæggen danner mast og stokken danner rå, medens fligene
ses under vikingeskibets køl,  Klubbens flag må kun føres under styrbords salingshorn.
Det må aldrig føres under kapsejlads.

Ændres til: ”Klubbens flag er et hvidt rektangulært flag med et skjold med blå kant og en stiltegning af en drage under sejl samt klubbens fulde navn”

  1. Ordinær generalforsamling

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes een
gang om året mellem juni og oktober så vidt muligt i forbindelse med klassens mesterskabs-
stævne med følgende dagsorden:

”året mellem juni og oktober så vidt muligt i forbindelse med klassens mesterskabs-
stævne” ændres til: ”indenfor kalenderårets 4 første måneder”

Motivation: Det har vist sig at afholdelse under stævner giver dårligt fokus og ringe deltagelse.

 

 

 

 

woodmancx.com