Referat af Generalforsamling 25. maj 2017

Kommentarer lukket til Referat af Generalforsamling 25. maj 2017 Nyheder

Referat af Generalforsamling i Dansk Drageklub, afholdt torsdag d. 25. maj 2017, i Hellerup Sejlklub.

Referent: Mark Flindt

Udsendt: Den 14. juli 2017

Dagsorden iflg. Dansk Drageklubs love:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastlæggelse af kommende års kontingent – bestyrelsen ønsker at forenkle således at gaster betaler kr. 450,- og drageejere kr. 900,-
  5. Behandling af indkomne forslag, modtaget inden den 10. Maj 2017
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Ad. 1

Formanden Thomas Dresler bød velkommen og Peter Broen blev valgt – og takkede for valget – som dirigent. Broen konstarede, at indkaldelsen var lovlig og indkaldt rettidigt.

Mark Flindt valgtes som referent.

Ad. 2

Formanden aflagde beretning og konstaterede, at Dansk Drageklub tæller 158 medlemmer.

Der bruges for mange ressourcer på medlemsadministration, især opkrævning af medlemskontingenter er udfordrende og kræver meget tid af kasserer og flere bestyrelsesmedlemmer.

Kapsejladsudvalget, bestående af Søren Hvalsøe, Thomas Schmidt, Frank Berg og Søren Kæstel fortsætter deres gode arbejde og der er oprettet et kapsejladsudvalg mere. Disse kapsejladsudvalg kaldes henholdvis Øst og Vest. Ansvarlig for Vest er Jesper Baungård og baggrunden for endnu et kapsejladsudvalg er, at vi må hjælpe Vest igang igen.

Kapsejladsudvalg Øst satser stadig på et nordisk samarbejde og svenskere deltager også i år unden at betale startgebyr.

2016 blev et travlt år med fortsat at strukturere ifølge lovgivningen og tilse de rigtige forsikringer m.v. Nu er alt på plads.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2016, diverse udvalgsmøder samt 2 sociale events, julegløg med bingo hos formanden og i marts, Jazz aften i Skovshoved sejlklub. Formanden opfordrede til at møde op til disse sjove og hyggelige sociale arrangementer

Website og FACEBOOK fungerer godt, vi har fået en meget aktivitet begge steder. Det kan blive endnu bedre og medlemmerne opfordres til aktivt at tage del, alt er stort set muligt, også annoncer og indlæg. Vi har generelt behov for at støje mere på de sociale media – er der nogen der har lyst til at hjælpe med dette?

Af sejladser har der været afholdt Øresundsmesterskaber med 22 både og DM med 34 både, begge stævner i Dragør. Kronprinsen og Prins Christian  deltog hvilket gav Drageklubben god presseomtale.

En stor tak rettes til Søren Hvalsøe og Frank Berg for deres “homeparties”  i forbindelse med disse stævner.

Gold Cup 2016 i Hornbæk blev en succes med ca. 80 deltagne bade, her fik Drageklubben også her god pressedækning. I den sidste ende er det DDK der evalueres af vore udenlandske sejlerevenner.

Klubbens tilskud til stævner er ændret for at reducere omkostninger og gives nu til at dække for manglende både. Dvs. mener vi, at der kommer 20 både og der så kun kommer 18, betaler klubben de manglende indskud, dog max. kr. 10.000,-

Igen denne vinter var der en del sejlere, der forlængede sommeren ved at stille båden i Cannes, på Mallorca eller i Cascais. Det kan varmt anbefales.

Der er god aktivetet mange steder. Kig på SM i august på Marstrand eller Kühlingsborn om kort tid.

Planlægning af sæson 2018 er i fuld gang – skulle kapsejladsudvalg Vest opdrive nye aktive dragesejlere, så måske et DM i det Jyske, vi må se?

Økonomien er ikke god, så vi er gået igang med at forsøge at finde sponsorer. Vi tænker Dragesejlere – der har firmaer – kunne melde sig. Man får sit logo på vor web (vi modtager gerne beløb helt ned til kr. 5.000,-). Desuden ser vi mulighed for eksterne sponsorer, f.eks. blev sidste udsendelse af IDA bladet sponsoreret af North Sails, værdi kr. 6.500,- En stor tak til North Sails.

Eksterne sponsorer kan f.eks. tilbydes eksponering på DDK website, Streamers på trailerkasser, sponsorvæg til stævner etc.

Årets IDA møde blev holdt i Cascais, hvor Thomas Schmidt repræsenterede DDK. Mødet blev afholdt midt i efterårsferien, hvilket desværre betød dyre rejseomkostninger.

Vasily Senatorov fortsætter som IDA formand. På mødet var russerne fremme med forslag “i forklædning” om følgebåde, dette blev nedstemt. IDA holder kommende møder i forbindelse med Gold Cup. IDA virker også bedre struktureret nu, med mødeagenda og forslag fremsendt igod tid.

Der er en god ånd I klubben og alle påtager sig og udfører gerne opgaver.

Sluttelig rettede formanden en stor tak til alle i bestyrelsen og til alle udvalg, særligt kapsejladeudvalg Øst, for den fine indsats.

Der var et enkelt spørgsmål til formandens beretning; “Hvorfor var der ingen tyske dragesejlere til DM – er de sure efter deres oplevelser til Gold Cup i Hornbæk?”  Svar: “ Ikke den primære årsag, de har to sejladser I Hamborg og Glücsburg på samme tid”.

Efter beretningen kom der kommentarer til den manglede deltagelse fra Vest, herunder, at der ligger mange både I Kolding, måske15 Drager.  De kommer med mange undskyldninger for ikke at deltage – alderen på sejlerne er nok det væsentligste problem?

Der blev stillet forslag om, at man skulle gøre det gratis for Jyderne at kapsejle på Sjælland, for at lokke dem herover?

Kapsejlsdudvalget vil tage forslaget til efterretning.

Ad. 3

Årsregnskabet for 2016 blev fremlagt og godkendt.

Indtægterne på kr. 33.000 udgøres stort set kun af kontingenter.

Under Omkostninger blev posten på kr. 37.000 til betaling af Jan Schlüter I forbindelse med planlægningen af Gold Cup forklaret. Denne post har vi ikke næste år.

DDK har givet 3 gange kr. 10.000 i tilskud til stævner. Dette ændres næste år. Bestyrelsen har formået, at holde det øvrige omkostningsbudget.

Egenkapitalen pr. 31.december 2016 udgør kr. 83.000

Budget for næste år viste et lille plus og blev vedtaget.

Ad.4

Bestyrelsen foreslog, at forenkle kontingentstrukturen for næste år, således at de nuværende 12 typer ændres til 2. Dette betyder,at der næste år kun er to kontingenter; Dragejere kr. 900,- og gaster kr. 450,-

Der vil undtagelsesvis være mulighed for gaster der trækkes ind ved sygdom og lignenden, kan deltage gratis.

Derudover skal alle “tvinges” til at indbetale på PBS for at spare ressoucer hos kasseren.

Den nye struktur for kontingent blev vedtaget.

Ad. 5

Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 6

Thomas Dresler blev valgt til at fortsætte som formand. Den øvrige bestyrelse, Thomas Schmidt, Mark Flindt, Niels Sørensen og Jesper Baungård blev genvalgt.

Begge suppleanter blev genvalgt.

Ad. 7

Bestyrelsen foreslog Lars Broen og David Holm til at fortsætte som revisorer. Dette accepterede de begge og blev genvalgt.

Ad. 8

David Holm kommenterede og spurgte til den stort anlagte IDA Survey/spørgeskemaundersøgelse?Thomas Schmidt vil undersøge om medlemmerne kan få tilsendt mere om denne.

Thomas Schmidt orienterede om, at DDK har søgt om at få et “Grade One” stævne til Danmark næste år.

Stævnet i Dragør, senere på året, får status af  “Pre grade One” stævne.

Marbelhead Trophy, som skulle have foregået I Rungsted med Jens Christensen som vært, blev aflyst.

Søllerød, Juli 2017 / M.F.