Referat – Generalforsamling 2018

Kommentarer lukket til Referat – Generalforsamling 2018 Nyheder

Referat af ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Drageklub, afholdt onsdag d. 23 januar 2018 kl. 19.30 i Hellerup Sejlklub.

Referent: Mark Flindt

I alt 19 Dragesejlere deltog.

Fra bestyrelsen deltog: Thomas D., Thomas S., Mark F. og kasserer Karljohan.

Afbud fra: Niels S., Jesper B.

Dagsorden iflg. Dansk Drageklubs love:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning, herunder forslag til vedtægtsændringer
3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kommende års kontingent – bestyrelsen ønsker at forenkle således, at gaster betaler kr. 450,- og drageejere kr. 900,-
5. Behandling af indkomne forslag, modtaget inden den 9.1. kl. 12.00
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter og revisorer
8. Eventuelt

Ad. 1
Formanden Thomas Dresler bød velkommen og advokat Peter Broen blev valgt – og takkede for valget – som dirigent. MF blev valgt som referent.
Peter Broen konstaterede, at indkaldelsen var lovlig og der var indklaldt rettidigt.

Ad. 2
Thomas D. indledte sin beretning med ordene “Optakten til at vi er samlet I dag er, at mange aktive Dragesejler ikke er aktive I klubarbejdet”. I gennem de seneste 3,5 år har bestyrelsen serveret flere gode tilbud og tiltag, men der har ikke været den store opbakning – det er som “at slå I en dyne”. Nu skifter vi gear og skifter bestyrelsen ud med nye friske kræfter.

Thomas D. gjorde opmærksom på, at det ikke er bestyrelsen der driver klubben, de sætter blot rammerne, men det er medlemmerne, der driver klubben.

Dette er er baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

Klubben har I dag 158 medlemmer, 50% har til dato betalt kontingent og vi kræver medlemmerne overgår til PBS, for at sikre betalinger og lette administrationen for kasseren.

Der er I dag 206 Drager I DK, men kun 29 I 2017 med aktivt målerbrev!

Underskudsgarantien til stævner er blevet lavet om og dette har fungeret fint, da der ikke er udbetalt nogle penge I 2017.

Økonomien I Dansk Drageklub er god med en egenkapital på 114 t .+ og med de seneste kontingentindbetalinger lander den på ca. 160 t.

Sponsorater er kommet ind – 5 rakte hånden op har givet 5000 kr. 2 givere mente, at det passede bedre med indbetalinger I 2018, så der kan komme yderligere 10.000 kr. ind!

Bestyrelsen overdrager således et regnskab, der er på plads med små 200 t. I kassebeholdning.

Til IDA mødet havde Jørgen Schønherr lovet at repræsentere Danmark, men tog hjem og Kasper H. repræsenterede Danmark i stedet.

Status for den afgående bestyrelse er, at de overtog en plastikpose med bilag, som med Kalles hjælp er rettet op og samtidig er hvidvaskningsdirektiv gennemført, bestyrelsesforsikring tegnet – så der nu er orden I sagerne.

Vi har oprettet Dansk Dragecenter hos Nordbjærg´s med muligheder for masser af sejlads og aktivitet I den kommende sæson. Yderligere informationer om dette initiativ vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden.

Vi må sammen gøre en indsats for at få klubben til at fungere – hvordan får vi flere til at sejle Drage?

Dansk Dragecenter kan give synlighed til klassen, men vi skal også deltage i andre kapsejladser med andre bådklasser, så vi kan vise vores smukke både – der kun kræver en 3 mands besætning – frem.

Det ville være stærkt, hvis vi kan fastholde H.K.H kronprins Frederik og få Kronprinsen til at deltage I flere sejladser…finde sponsor – andre ideer.

Sociale arrangementer skal prioriteres, og prisen på middage skal være tiltrækkende.

Thomas D. gav således stafetten videre – med sin sidste beretning – og takkede den øvrige bestyrelse for godt samarbejde I gennem de seneste år.

Bestyrelsen havde indgivet 2 forslag til vedtægtsændringer – Pkt. 8. Klubflag og Pkt.10. Ordinær generalforsamling.

Peter Broen fremlagde udfordringer med vedtægterne, herunder at 2/3 af medlemmerne ikke er mødt op – ekstarordinær generalforsamlig behøver kun 1/3 stemmer for ar kunne foretage vedtægtsændringer.

Pkt 8. Klubflag.

Lars H. stemte imod det nye logo og argummenterede for eksisterende logo med anker og Vikingeskib jf. historien med Johan Anker og Anker – Dråg = Drage.

Thomas D. fortalte om baggrunden for det nye logo/flag; vi vil gerne ud ad til give udenforstående mulighed for at se, hvad vi laver og udrydde kommentarer som “…flyver I med Drage”?

Søren H. støttede op omkring historien bag Johan Ankers ideer – vores gamle flag med vikingeskibet går helt tilbage til starten af Dansk Drageklub.

Lars H. Mik, m.fl vil fastholde flaget.

Konklussion: Det nye logo er godkendt på brevpapir, og det gamle flag beholdes, så vedtægtændring om klubflag må tage op igen, hvis den nye bestyrelse ønsker det,

Kasper H. supplerede med, at vi som arrangør af et Pre Grade One stævne, er forpligtiget til at benytte IDA´s flag.
Bestyrelsens 2. forslag til at afholde Generalforsamling I de første 4 mdr. af året, for at sikre sober deltagelse, var affødt af manglende interesse/deltagelse ved sidste års Generalforsamling, under DM I Hellerup.

Det blev besluttet at dette er ok, men den nye bestyrelse tager det op på ekstarordinær Generalforsamling til endelig godkendelse.

Ad. 3
Årsregnskabet for 2017 blev fremlagt.

Karljohan gennemgik regnskabet og er tilfreds med ny enklere kontingentstruktur. “Force majeur gaster “kan nu deltage gratis ved kapsejladser, så vi undår bøvl med opkrævninger på havnen.

Der blev gjort opmærksom på, at I dette regnskab for 2017 gjaldt den gamle kontingentstruktur.

Klubbens egenkapital pr 31/12 er på små 115 t. der står på konto I Danske Bank.

Revisorerne har gennemgået regnskabet uden nogle kommentarer – blank påtegning.

Resultatopgørelsen

Indtægtssiden:

Kontingenterne er steget med 20 t. primært pga. reklame/sponsorindtægter.
.
Omkostningssiden:

Væsentligt reducerede omkostninger I 2017, grundet ingen udbetalinger til stævner og ingen udgifter til Gold Cup.

Dejligt at se, at resultatet er forbedret fra -75 t. I 2016 til + 31 t. I 2017.

Balancen

Aktiver /Passiver:

DDK er en klub med meget få passiver og likiditeten er væsentligt forbedret.

Målet har været at have 220 t. I kassen og dette er opnåeligt med de ca. 60 rykkere Karljohan sender ud + de sidste indbetalinger på sponsorater.

50% af medlemmerne har betalt ved fremlæggelsen.

Med de nye kontingentændringer forventede bestyrelsen at tabe 10 %, af medlemmerne, men vi har kun mistet ét medlem – og én ny Drageejer er kommet til.

Der blev stillet spørgsmål, om man burde hæve beløbet på de 200 t. til 250 t.? – det må den nye bestyrelse vurdere.

Historisk har 200 t. været nok og vi giver ikke længere tilskud til klubber, der afvikler sejladser.

Regnskabet blev godkendt – og bestyrelsen fik ros fra Lars H. for at have vendt regnskabet.

Ad. 4
Den nye struktur for kontingent bliver fastholdt – således at de tidligere 12 typer ændres til 2. Dette betyder, at der nu kun er to kontingenter; dragejere kr. 900,- og gaster kr. 450,-

Derudover skal alle “tvinges” til at indbetale på PBS for at spare ressourcer hos kasseren.

Ad. 5
Ingen indkomne forslag.

Ad. 6

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og ønskede ikke genvalg: Thomas D., Niels S., Jesper B., Mark F.

Thomas Schmidt var på genvalg og ønskede at fortsætte.
Søren Hvalsø, Niels Henrik Hove, Lars Hendriksen og Kasper Harsberg blev indvalgt og indtræder således i den nye bestyrelse sammen med Thomas Schmidt – og de blev ønsket tillykke med valget.

Søren H.vælges til formand.

Den nye bestyrelse finder ud af, hvilken valgperiode, der skal gælde for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Ad. 7
Suppleanter:

Michael P. og Mik blev valgt.

To revisorer:

David Holm og Lars Broen fortsætter.

Regnskab:

Karjjohan fortsætter.

Ad. 8
Under eventuelt gennemgik Mark F. oplæg til Dansk Dragecenter hos Nordbjærg´s I Skovshoved Havn – der naturligvis også skal præsenteres for de nye Dragesejlere.

Søren H. takkede den afgående bestyrelse for at have gjort det rigtig godt og gav Thoms D. ret I, at medlemmerne ikke har bakket bestyrelsen godt nok op … “nu kan vi ikke give mere kritik, men vi kommer med en plan og strategi for, hvor vi vil hen og, hvordan vi får samlet Drageklassen”.

Hove:“ Der mangler en lille ting – vi mangler at lefle for de unge sejlere, hvordan kan den nye bestyrelse få de unge med?

Et andet stort problem I det jyske, mange er blevet for gamle, så vi får ikke så mange både over til sæsonen, ud over nogle fra Kolding.

Posselt understøttede, at dette initiativ kan sikre, at vi kommer ud og sejle og vi bør lave en Koldingmodel.

Vi skal selv lave det selv – ingen andre gør det for jer?

Søren H. foreslog, at vores jyske venner fylder 6 personer i en bil og kommer over og sejler med os andre. Vi skal brede os på alle områder…

Lars H.: Jeg er én afReferat af ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Drageklub, afholdt onsdag d. 23 januar 2018 kl. 19.30 i Hellerup Sejlklub.

Referent: Mark Flindt

I alt 19 Dragesejlere deltog.

Fra bestyrelsen deltog: Thomas D., Thomas S., Mark F. og kasserer Karljohan.

Afbud fra: Niels S., Jesper B.

Dagsorden iflg. Dansk Drageklubs love:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden aflægger beretning, herunder forslag til vedtægtsændringer
3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastlæggelse af kommende års kontingent – bestyrelsen ønsker at forenkle således, at gaster betaler kr. 450,- og drageejere kr. 900,-
5. Behandling af indkomne forslag, modtaget inden den 9.1. kl. 12.00
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter og revisorer
8. Eventuelt

Ad. 1
Formanden Thomas Dresler bød velkommen og advokat Peter Broen blev valgt – og takkede for valget – som dirigent. MF blev valgt som referent.
Peter Broen konstaterede, at indkaldelsen var lovlig og der var indklaldt rettidigt.

Ad. 2
Thomas D. indledte sin beretning med ordene “Optakten til at vi er samlet I dag er, at mange aktive Dragesejler ikke er aktive I klubarbejdet”. I gennem de seneste 3,5 år har bestyrelsen serveret flere gode tilbud og tiltag, men der har ikke været den store opbakning – det er som “at slå I en dyne”. Nu skifter vi gear og skifter bestyrelsen ud med nye friske kræfter.

Thomas D. gjorde opmærksom på, at det ikke er bestyrelsen der driver klubben, de sætter blot rammerne, men det er medlemmerne, der driver klubben.

Dette er er baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

Klubben har I dag 158 medlemmer, 50% har til dato betalt kontingent og vi kræver medlemmerne overgår til PBS, for at sikre betalinger og lette administrationen for kasseren.

Der er I dag 206 Drager I DK, men kun 29 I 2017 med aktivt målerbrev!

Underskudsgarantien til stævner er blevet lavet om og dette har fungeret fint, da der ikke er udbetalt nogle penge I 2017.

Økonomien I Dansk Drageklub er god med en egenkapital på 114 t .+ og med de seneste kontingentindbetalinger lander den på ca. 160 t.

Sponsorater er kommet ind – 5 rakte hånden op har givet 5000 kr. 2 givere mente, at det passede bedre med indbetalinger I 2018, så der kan komme yderligere 10.000 kr. ind!

Bestyrelsen overdrager således et regnskab, der er på plads med små 200 t. I kassebeholdning.

Til IDA mødet havde Jørgen Schønherr lovet at repræsentere Danmark, men tog hjem og Kasper H. repræsenterede Danmark i stedet.

Status for den afgående bestyrelse er, at de overtog en plastikpose med bilag, som med Kalles hjælp er rettet op og samtidig er hvidvaskningsdirektiv gennemført, bestyrelsesforsikring tegnet – så der nu er orden I sagerne.

Vi har oprettet Dansk Dragecenter hos Nordbjærg´s med muligheder for masser af sejlads og aktivitet I den kommende sæson. Yderligere informationer om dette initiativ vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden.

Vi må sammen gøre en indsats for at få klubben til at fungere – hvordan får vi flere til at sejle Drage?

Dansk Dragecenter kan give synlighed til klassen, men vi skal også deltage i andre kapsejladser med andre bådklasser, så vi kan vise vores smukke både – der kun kræver en 3 mands besætning – frem.

Det ville være stærkt, hvis vi kan fastholde H.K.H kronprins Frederik og få Kronprinsen til at deltage I flere sejladser…finde sponsor – andre ideer.

Sociale arrangementer skal prioriteres, og prisen på middage skal være tiltrækkende.

Thomas D. gav således stafetten videre – med sin sidste beretning – og takkede den øvrige bestyrelse for godt samarbejde I gennem de seneste år.

Bestyrelsen havde indgivet 2 forslag til vedtægtsændringer – Pkt. 8. Klubflag og Pkt.10. Ordinær generalforsamling.

Peter Broen fremlagde udfordringer med vedtægterne, herunder at 2/3 af medlemmerne ikke er mødt op – ekstarordinær generalforsamlig behøver kun 1/3 stemmer for ar kunne foretage vedtægtsændringer.

Pkt 8. Klubflag.

Lars H. stemte imod det nye logo og argummenterede for eksisterende logo med anker og Vikingeskib jf. historien med Johan Anker og Anker – Dråg = Drage.

Thomas D. fortalte om baggrunden for det nye logo/flag; vi vil gerne ud ad til give udenforstående mulighed for at se, hvad vi laver og udrydde kommentarer som “…flyver I med Drage”?

Søren H. støttede op omkring historien bag Johan Ankers ideer – vores gamle flag med vikingeskibet går helt tilbage til starten af Dansk Drageklub.

Lars H. Mik, m.fl vil fastholde flaget.

Konklussion: Det nye logo er godkendt på brevpapir, og det gamle flag beholdes, så vedtægtændring om klubflag må tage op igen, hvis den nye bestyrelse ønsker det,

Kasper H. supplerede med, at vi som arrangør af et Pre Grade One stævne, er forpligtiget til at benytte IDA´s flag.
Bestyrelsens 2. forslag til at afholde Generalforsamling I de første 4 mdr. af året, for at sikre sober deltagelse, var affødt af manglende interesse/deltagelse ved sidste års Generalforsamling, under DM I Hellerup.

Det blev besluttet at dette er ok, men den nye bestyrelse tager det op på ekstarordinær Generalforsamling til endelig godkendelse.

Ad. 3
Årsregnskabet for 2017 blev fremlagt.

Karljohan gennemgik regnskabet og er tilfreds med ny enklere kontingentstruktur. “Force majeur gaster “kan nu deltage gratis ved kapsejladser, så vi undår bøvl med opkrævninger på havnen.

Der blev gjort opmærksom på, at I dette regnskab for 2017 gjaldt den gamle kontingentstruktur.

Klubbens egenkapital pr 31/12 er på små 115 t. der står på konto I Danske Bank.

Revisorerne har gennemgået regnskabet uden nogle kommentarer – blank påtegning.

Resultatopgørelsen

Indtægtssiden:

Kontingenterne er steget med 20 t. primært pga. reklame/sponsorindtægter.
.
Omkostningssiden:

Væsentligt reducerede omkostninger I 2017, grundet ingen udbetalinger til stævner og ingen udgifter til Gold Cup.

Dejligt at se, at resultatet er forbedret fra -75 t. I 2016 til + 31 t. I 2017.

Balancen

Aktiver /Passiver:

DDK er en klub med meget få passiver og likiditeten er væsentligt forbedret.

Målet har været at have 220 t. I kassen og dette er opnåeligt med de ca. 60 rykkere Karljohan sender ud + de sidste indbetalinger på sponsorater.

50% af medlemmerne har betalt ved fremlæggelsen.

Med de nye kontingentændringer forventede bestyrelsen at tabe 10 %, af medlemmerne, men vi har kun mistet ét medlem – og én ny Drageejer er kommet til.

Der blev stillet spørgsmål, om man burde hæve beløbet på de 200 t. til 250 t.? – det må den nye bestyrelse vurdere.

Historisk har 200 t. været nok og vi giver ikke længere tilskud til klubber, der afvikler sejladser.

Regnskabet blev godkendt – og bestyrelsen fik ros fra Lars H. for at have vendt regnskabet.

Ad. 4
Den nye struktur for kontingent bliver fastholdt – således at de tidligere 12 typer ændres til 2. Dette betyder, at der nu kun er to kontingenter; dragejere kr. 900,- og gaster kr. 450,-

Derudover skal alle “tvinges” til at indbetale på PBS for at spare ressourcer hos kasseren.

Ad. 5
Ingen indkomne forslag.

Ad. 6

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og ønskede ikke genvalg: Thomas D., Niels S., Jesper B., Mark F.

Thomas Schmidt var på genvalg og ønskede at fortsætte.
Søren Hvalsø, Niels Henrik Hove, Lars Hendriksen og Kasper Harsberg blev indvalgt og indtræder således i den nye bestyrelse sammen med Thomas Schmidt – og de blev ønsket tillykke med valget.

Søren H.vælges til formand.

Den nye bestyrelse finder ud af, hvilken valgperiode, der skal gælde for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Ad. 7
Suppleanter:

Michael P. og Mik blev valgt.

To revisorer:

David Holm og Lars Broen fortsætter.

Regnskab:

Karjjohan fortsætter.

Ad. 8
Under eventuelt gennemgik Mark F. oplæg til Dansk Dragecenter hos Nordbjærg´s I Skovshoved Havn – der naturligvis også skal præsenteres for de nye Dragesejlere.

Søren H. takkede den afgående bestyrelse for at have gjort det rigtig godt og gav Thoms D. ret I, at medlemmerne ikke har bakket bestyrelsen godt nok op … “nu kan vi ikke give mere kritik, men vi kommer med en plan og strategi for, hvor vi vil hen og, hvordan vi får samlet Drageklassen”.

Hove:“ Der mangler en lille ting – vi mangler at lefle for de unge sejlere, hvordan kan den nye bestyrelse få de unge med?

Et andet stort problem I det jyske, mange er blevet for gamle, så vi får ikke så mange både over til sæsonen, ud over nogle fra Kolding.

Posselt understøttede, at dette initiativ kan sikre, at vi kommer ud og sejle og vi bør lave en Koldingmodel.

Vi skal selv lave det selv – ingen andre gør det for jer?

Søren H. foreslog, at vores jyske venner fylder 6 personer i en bil og kommer over og sejler med os andre. Vi skal brede os på alle områder…

Lars H.: Jeg er én af dem der har sejlet længst og da der var “Battle of Jutland,” var det mange jyske både, – Kolding kan f.eks kopiere dette, så vi får gang I Jylland.

Posselt: de unge – hvem appelerer Dragen til? – +45 år, trætte af at samle besætning – træt af det store menageri.

Thomas S.: Der kommer flere unge hold I Tyskland, Portugal – og Holland er på vej frem.

Vi skal løse logistikudfordringen på Skovshoved Havn til sommer – kun køre ind den ene vej og rundt med traileren. Eventuelt sætte bådene I vandet dagen før, og tjekke op på betonklodser/ bomme mv.

//MF
dem der har sejlet længst og da der var “Battle of Jutland,” var det mange jyske både, – Kolding kan f.eks kopiere dette, så vi får gang I Jylland.

Posselt: de uge – hvem appelerer Dragen til? – +45 år, trætte af at samle besætning – træt af det store menageri.

Thomas S.: Der kommer flere unge hold I Tyskland, Portugal – og Holland er på vej frem.

Vi skal løse logistikudfordringen på Skovshoved Havn til sommer – kun køre ind den ene vej og rundt med traileren. Eventuelt sætte bådene I vandet dagen før, og tjekke op på betonklodser/ bomme mv.

//MF

woodmancx.com